رویه بازگردانی کالا

قبل از ارسال کالا آنالیز، تصاویر و فیلم های مربوط به محصولات مندرج در سایت از طریق واتس آپ برای مشتریان ارسال می گردد و در صورت تایید کالا توسط مشتری و پس از واریز وجه بارگیری و ارسال صورت می پذیرد.

 ‏‏بازگرداندن سفارش و کالاهای معیوب

در صورت عدم تطابق بار تحویلی به مشتری و تصاویر و آنالیز ارسال شده، مشتری حق دارد نسب به مرجوع نمودن محصولات خریداری شده اقدام نماید و بهدانه پس از تحویل کامل بار ارسالی، به تناژ ارسالی نسب به عودت وجه به حساب مشتری اقدام می نماید.

شایان ذکر است در صورت کاهش وزن بار و یا تغییر نمونه محصولات عودت داده شده، بهدانه حق دارد نسب به کسر مبلغ ضررکرد خود به میزان لازم اقدام نموده و مابقی مبلغ واریزی مشتری را عودت دهد.

 

اگر در اثر حمل و نقل، آسیب دیدگی ایجاد شده باشد:

با توجه به بیمه حمل و نقل محصول خریداری شده، که در بارنامه نیز درج میگردد در صورت ایراد خسارت احتمالی به بار، پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه صورت خواهد پذیرفت.

شابیان ذکر است بهدانه در صورت تایید مشتری مبنی بر ارسال بار از طریق یکی از شرکت های باربری طرف حساب نسب به اعلام مبلغ واقعی بار به باربری اقدام خواهد نمود.